ความเป็นมาของสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (Thai Accounting Firms Association)


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมสำนักงานบัญชีรุ่นที่ 1 ชื่อหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีไทย”
นางดารินทร์ หยกไพศาล เป็นประธานรุ่น 1

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมสำนักงานบัญชีรุ่นที่ 2 ชื่อหลักสูตร “การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี”

นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ เป็นประธานรุ่น 2

สืบเนื่องจากในปี 2546 กรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดอบรมสำนักงานบัญชีรุ่นที่ 1 ในชื่อหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีไทย”
และในปี2547ได้จัดอบรมสำนักงานบัญชีรุ่นที่ 2 ในชื่อหลักสูตร “การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี” เป็นการอบรมพัฒนาสำนักงานบัญชี ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด มีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด จากคู่แข่งขันมาเป็นพันธมิตรทางการค้า (Network) มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี
ความร่วมมือ ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547 นางดารินทร์ หยกไพศาล ประธานรุ่น1 นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ ประธานรุ่น 2 และสำนักงานบัญชีที่เข้าอบรม ได้รวมกันทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ "ชมรมสำนักงานบัญชีไทย" สมาชิกประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจสำนักงานบัญชี และนักบัญชีอิสระซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพบัญชี มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี มีประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ 5-30 ปี โดยมีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจสำนักงานบัญชีไทย ให้มีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 จึงได้จดทะเบียนเป็น "สมาคมสำนักงานบัญชีไทย" มี นางดารินทร์ หยกไพศาล เป็นนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (Thai Accounting Firms Association) มีชื่อย่อว่า “TAFA” (เรียกว่า “ตาฟ้า”) โดยมีพันธกิจ ดังนี้

1. ยกระดับสำนักงานบัญชีไทย
2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 64 ซอยรามอินทรา 117 : ถนนรามอินทรา
แขวง : มีนบุรี เขต : มีนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 10510
Mobile : 089-814-1876
อีเมล : admin@tafa.or.th
แฟกซ์: 02-906-3720

 

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา