“สมาคมสำนักงานบัญชีไทย” พากรรมการและสมาชิกเที่ยว ประเทศ Singapore

TAFA Family & friend Visit Singapore ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567
จบลงด้วยการเพิ่มขึ้นของความรักของทั้ง กรรมการ และสมาชิกที่ร่วมเดินทาง แล้วพบกันใหม่

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *