วันที่ 1 มีนาคม 2567 สมาคมสำนักงานบัญชีไทย จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สมาคมสำนักงานบัญชีไทย จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2567
มีวาระเลือกนายกสมาคมและอุปนายกสมาคม สำหรับวาระปี 2567-2569
สมาชิกลงคะแนนเสียง มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้
นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม
นางสาวเพชรา สงวนยวง ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนที่1
ดร.อรัญญา นาคหล่อ ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนที่2
นางกาญจนา เพ็งบุญตรู ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนที่3

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *