สมาคมสำนักงานบัญชีไทย เข้าร่วมสอนนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิชา ACC332

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย เข้าร่วมสอนนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิชา ACC332
ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี ให้ความรู้ด้านปฎิบัติและworkshop เนื้อหาวิชาครอบคลุมงานบริการสำนักงานบัญชี นักศึกษาสามารถนำเสนอและทำรายงานแผนธุรกิจสำนักงานบัญชี
ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพทำสำนักงานบัญชีได้เลย รวมสอนทั้งหมด 45 ชม.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *